Όταν το βιβλίο συνάντησε τον κινηματογράφο: Η τάξη που πετάει του Erich Kästner