Προσοχή! Ομάδα σε εργασία!!!!

Σινεμακολλημένες

Φύλλο Εργασίας 3

 

ΠΛΑΝΑ

Φύλλο Εργασίας 4

The Artist

Φύλλο Εργασίας 5

Storyboard

Φύλλο Εργασίας 6